جواب بازی آمیرزا مرحله 38
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 38، مرحله سی و هشت امیرزا

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب بازی آمیرزا مرحله 38 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 38

38: وان، نفس، فانوس، پوتین، توپ، پتو

جواب مراحل بعدی:

39: زین، بیل، لیز، زنبیل، گودال، لگد، گدا، گلو

40: دستکش، شکست، دشت، دست، تشک

41: دیر، دریا، فردا، فریاد، میدان، دامن، دنیا، امید، دین

42: دیو، دیه، یاد، هادی، ادویه، بامیه، ماهی، بیمه، بام، ماه

43: گلابی، گلاب، بیل، بال، بلا

44: سیمان، نسیم، سینما، سیم، اسم

45: زیارت، زیر، تیر، تیز، ارز، راز، ریز، زاگرس، گراز، گرز، گاز، ساز، ارز، راز

46: ترسیم، رستم، مسیر، ترس، ستم، متر، سمت، بستنی، بیست، تنیس، سنت، سیب

47: یونجه، جیوه، هویج، نوه، گلوله، لوله، هلو، گلو

48: جزیره، زره، زجر، هرز،زهر، شیراز، شیار، شیر، ریش، ریز

49: هواکش، کاوه، کاهو، شکوه، کوه، کشو، هوش

50: اسکلت، ساکت، کلاس، الک، سال، لاک، کال

51: اراده، اداره، اهدا، دره، هدر، رها – باران انبار آبان انبر انار بنا

52: روباه، ابرو، بهار، راه، ابر، بره

53: تانکر، کتان، کنار، کارت، تانک، کار، تار، ترک

54: کابوس، واکس، کاسب، بوس، سکو، اسب، سبک، باک

55: لوبیا، آلو، لبو، ویلا

56: فیلتر، رتیل، لیتر، تیر، ریل، لیف، فیل

57: جوراب، ابرو، جواب، جارو، آجر، باج، برج

58: تاکسی، اسکیت، اسکی، ساکت، تاس

59: همکار، مکار، کار، مکر، کره – تهران، ترانه، هرات، تنها، تره

60: علامت، عالم، املت، ملت، عمل، علم – خاطره، آخر، خطا، خار، خطر

61: روسری، سرور، سرو، سیر – آسیاب، آسیا، آسیب، اسب، سیب

62: خودرو، ورود، خرد، رود، دور – پیتزا، پیاز، تیز، زیپ

63: خرگوش، شور، خوش، رخش، گور، گوش

64: وانیل، لیوان، ویلا، آلو، وان

65: سرباز، بازرس، بارز، سراب، سرب، برس، سبز، ساز

66: شاگرد، گردش، ارشد، رشد، شاد، گرد، گدا – خربزه، خبره، برزخ، بره، خبر، خزر

67: عروسک، عروس، سکو، سرو، عکس، کور

68: چرتکه، چتر، تکه، ترک، چکه، چرک، کره – باتری، ربات، تایر، تیر، تاب، ترب، تبر

69: اتریش، تراش، ارتش، شیار، اشتی، ترشی – لواشک، لواش، کشو، کال، شال

70: پاریس، ساری، اسیر، پری، پسر، سپر، پیر، سیر

71: سلطان، سالن، سطل، طلا، سال

72: زنبور، برنز، روز، زبر، وزن، زور – ابزار، بازار، آزار، بارز

73: بخاری، خراب، بخار، خیار، خیر، آخر، خار، خبر

74: کبوتر، برکت، تبر، کور، ترک – باهوش، آشوب، شهاب، هوش

75: پرنده، رنده، نرده، پرده، دره، پند، پدر – برنده نبرد برده رنده نرده بندر بند بدن

76: خرچنگ، رنگ، خنگ، چرخ، چنگ

77: مرجان، رمان، ارنج، نجار، جام، رنج، جرم – انجیر جاری نجار ناجی ارنج جان آجر

78: مدینه، میهن، مهدی، هند، دین – صابون، بانو، نصب، بنا

79: شلوار واشر شورا لواش شال شور

80: طالبی، باطل، طبل، طلا، بیل، طلب – آینده ناهید دانه دهان آینه دنیا هند دین

81: اردک، دارت، دکتر، کارد، کارت، درک – کرگدن گردن رنگ درک کند گرد

82: بوشهر، رشوه، شوره، شوهر، بره، شهر – اسکله هلاک کاسه کلاس کلاه سکه کال لکه

83: تربچه بچه چرب چتر تبر ترب تره

84: درخت، دختر، چرخ، خرد، رخت، چتر – اسفند فساد دفن سند نفس داس

85: تفریق، فقیر، رفیق، فقر، قیر، قیف – ماشین نمایش منشی شام شنا ماش

86: کلوچه، کوله، کوچه، لکه، چهل، کچل، کوه – النگو الگو واگن انگل لگن گلو لنگ گاو

87: سنتور تنور ستون تونس نور سوت ترس تور

88: زرتشت، تشت، ترش، رشت، شتر، زشت – چمدان نادم دامن نمد چمن

89: اسلام الماس سالم سلام اسم مال

90: دودکش کود کشو کدو دوش دود

91: سبلان، سالن، بالن، سنبل، لباس، نسل – سهراب سراب هراس بهار سرب برس

92: یخچال، خالی، خیال، چال، خال، چای، یال – شکلات کاشت تلاش شال کال آتش تشک

93: مزرعه، عمر، زره، عمه، مهر، مزه – مجسمه مهم سمج سهم جسم

94: برنج، انبر، نجار، باج، برج، جان، رنج – پیکان پاک نیک پیک

95: پرستو، پوست، سوت، توپ، سپر، پتو، پست، سوپ، تور – کرمان کمان کنار رمان کمر مار کرم نرم نمک کار

96: سنجد، جنس، جسد، سبد، سند، سنج – ستاره هراس راست هرات ترس تاس

97: منقار، قران، رمق، رقم، نرم، مار، قرن – وزارت ترازو آرزو تراز تور اتو روز زور

98: سیاره، اسیر، سیاه، سایه، ساری، یاس – باریک کبیر کاری رکاب باک

 

اگر که جوابها تغییر کرده بود، در بخش جستجو ابتدا مطلب کلمات مرحله را وارد و جستجو را بزنید تا جواب جدید برای شما ساخته شود.

منبع: تهیه شده توسط تیم دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *