جواب بازی آمیرزا مرحله 2500
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 تا 2550

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب بازی آمیرزا مرحله 2500 تا 2550 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 2500

2500: تار، ترس، تاس، ساق، سپر، پست، پسر، تراس، راست، سارق، سرقت، قرار، اسپرت، پرستار

جواب دیگر مراحل:

2501: آغل، اجل، جام، غسل، لمس، یاس، ایل، سیم، میل، جیغ، جمال، سالم، سلام، غلام، مجلس، آجیل

2502: خرم، خشم، خوش، خوف، رخش، شخم، شرم، شوخ، شور، شوم، ظرف، فرش، موش، ورم، فروش

2503: خشک، خوک، شوق، شوک، شکل، قلک، قول، کشو، شیخ، کیش، قوی، وکیل، کیلو، شلیک

2504: امت، متن، وام، نیت، میت، تیم، توان، وانت، مینو، مایو، متین، یتیم، تومان، مانتو، امنیت، ویتامین

2505: اسب، تاک، سبک، سوت، کیست، اسکی، بیست، آسیب، کتاب، کویت، واکس، سکوت، ساکت، بوکس، سویا، تاکسی، اسکیت، کابوس

2506: گور، رنگ، لگن، گلو، ریل، انگل، گونی، روان، لنگر، واگن، گران، نیرو، ریال، ویلا، وانیل، النگو، گیلان، انگور، لیوان، گوریل، نارگیل

2507: جوش، شوق، ورق، پیر، قیرجیر، قوی، جیپ، شرق، شرجی، قجری، قوری، شیپور

2508: ارگ، دار، چرب، گدا، گرد، چای، دیگ، ریگ، بید، چادر، چربی، گاری، دریا، دبیر، گرداب، بیدار

2509: باج، بال، بلا، جهل، زبل، طبل، طلا، باطل، جالب، جهاز، زابل، طلبه،زباله، لجباز

2510: تلف، حمل، فتح، فوت، لوح، محل، محو، مفت، ملت، گلف، گلو، تحول، فلوت

2511: باغ، تاب، شوت، وبا، گاو، گشت، گوش، اشوب، اغوش، شتاب، گواش، گوشت، ابگوشت

2512: حمد، سطح، سطل، لمس، مدل، سید، سیل، سیم، دیس، محیط، حمید، حلیم، مسلط، مسلح، طلسم، مسیح، ملیح

2513: تاس، ساز، مات، مگس، گاز، گیس، تیز، میت، تماس، ماست، سیما، ایست، تمیز، سایز، زیست

2514: درو، دعا، عود، دوش، رعد، ورد، شعر، اردو، لودر، لواش، عادل، شعور، شروع، شاعر، دلار، ارشد، شعار، دعوا، شلوار، دلاور

2515: بزم، بوم، زوم، آویز، هیزم، ویزا، میوه، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، موزه، بازو، بامیه، زاویه، موازی، هوازی، آبمیوه

2516: درک، سپر، پدر، پسر، پلک، کسل، پیک، کپی، کلید، کرسی، سیرک، دلیر، پیکر، پلیس، پلید، کلیپس

2517: اصل، تله، تلف، زلف، صاف، صفت، فال، فصل، فلز، هتل، صفا، تازه، تفاله، فاصله

2518: باغ، بهت، بچه، تاب، شته، بقچه، بهشت، تباه، شتاب، شهاب، باغچه، تشابه، شباهت

2519: دعا، عید، یزد، علی، لیز، ایل، دنا، دین، لنز، عزا، نعل، نزاع، نازل، نیاز، دنیا، یلدا، زیان، ایدز، عالی، عادل، انزلی

2520: انگ، خان، خون، نان، ننگ، وان، گاو، گوی، ناخن، واگن، گونی، یوگا، نگین، یونان

2521: دفن، دنج، قند، وجد، وقف، نجف، دین، دیو، یون، قیف، جین، قید، قوی، فندق

2522: برج، جیر، جیب، هرم، جرم، تمر، مهر، تبر، بره، مرتب، هجرت، بیمه، مربی، تیره، بهتر، مجری، تجربه، تجربی، ترجمه، جریمه

2523: غاز، مته، مزه، مغز، همت، مهناز، تازه، تنها، زمان، منها، نامه، نماز، همزن، مغازه

2524: بام، بوم، خام، خاک، خوب، خوک، وبا، کاخ، کما، اخمو، خواب، کاظم، باکو، مواظب

2525: ارگ، برگ، درز، زرد، گدا، گرز، بزرگ، دراز، گراز، ایزد، دبیر، زیبا، بازی، رازی، گاری، دریا، گرداب، بیدار، آبگیر، بازیگر

2526: اشک، لاک، قلک، شال، شاخ، کاخ، خلق، خوک، خشک، خاک، خال، الک، کال، خالق، شلاق، لواش، خلاق، لواشک

2527: ران، فنا، فنر، نان، نفت، نیت، تیر، انتن، تنفر، نفرت، تایر، فرنی، فتیر، افرین، نفرین

2528: اهو، وفا، ریا، ریه، رفاه، پاره، پارو، ویار، فوری، رویا، ویفر، پریا، پایه، پویا، فواره

2529: عاج، برج، عرف، عرب، جفت، رعب، عبا، عفت، عبرت، بافت، عابر، تعجب، تاجر، عارف، ربات، عبارت، تعارف

2530: همت، اهرم، ماسه، ماست، سوره، سمور، ساوه، سرمه، رستم، راسو، توهم، ترمه، ترسو، ستاره، اورست، مهارت، سماور، روستا، همستر، سورتمه

2531: آتش، آقا، دشت، دقت، شاد، یاد، قید، اتاق، تاید، شیدا، آشتی، شادی، اشیا، اشتیاق

2532: عبا، عقب، عمق، بقا، بیم، حیا، عیب، عقاب، مایع، قیام، عایق، عمیق، قایم

2533: اسب، جنس، ساک، سبک، ناب، نجس، کاج، کنج، باطن، بانک، بساط، طناب، نساج، کاسب، سنجاب

2534: ترش، دشت، شتر، شهد، شاهد، ارتش، دارت، درشت، دفتر، دهات، رفاه، تراش، فشار، شهرت، فردا، فرشته، آشفته، شرافت، شهادت، هشدار

2535: تفت، توت، فنا، فوت، نفت، وان، وفا، توان، فتوا، وانت، وفات، تافت، تفاوت، تافتون

2536: اوج، جام، جفا، جوش، شام، شفا، شوم، فاش، ماش، موج، موش، وام، وفا

2537: حنا، رحم، روح، غار، محو، مرغ، وام، وان، ورم، نوح، حرام، روان، روغن، محور، نوار

2538: بهت، جهت، وجب، کته، کوه، جوک، بوته، تعجب، تهوع، توبه، توجه، جعبه، کعبه

2539: ملس، تخم، تلخ، مدل، خام، لخت، داس، دست، ملخ، سخت، ستم، مدال، سلام، املت، خدمت، خادم، خاتم، سالم، دخالت، سلامت، دستمال

2540: انس، تاک، سنت، پاک، پتک، پست، اسان، تانک، تکان، ساکن، پاکت، کتان، سانت، استکان، پستانک، پاکستان

2541: دعا، عدل، علف، عهد، فال، فدا، فعل، هدف، دفاع، عادل، فاعل، فعال، ادعا

2542: اخم، مکر، عمر، عرب، کاخ، خرم، عبا، خبرخاک، خام، رکب، خرما، عابر، بخار، مربا، مربع، مرکب، اکبر، مکعب، خراب، مبارک

2543: بره، گرم، وهم، هرم، گره، مهر، بوم، مور، گربه، گیوه، گروه، گوهر، بیمه، مربی، میوه، میگو، گریه

2544: نجف، جان، جزر، رنج، زجر، فنا، عاج، نفع، فرز، عرف، عزا، نجار، عاجز، عارف، ارزن، ارنج، عرفان، زعفران

2545: سهم، قسم، قمه، چاق، چاه، چمن، منچ، ساقه، سماق، قاسم، منها، نامه، چانه، چماق، ماسه

2546: آلو، کال، لبو، لاک، غول، دوغ، دوک، بغل، باغ، الک، داغ، کود، بلوغ، کلاغ، غالب، بالغ، کابل، کادو

2547: جوک، جسد، جسم، دوک، سبد، سبک، سود، سکو، کود، موج، کبد، کمد، کدو، مسجد، کبود، بوکس، کمبود

2548: وان، اجل، اوج، جشن، لجن، رنج، شنل، شنا، شال، نجار، لواش، روشن، نوار، روان، جوان، جارو، آرنج، جانور، شلوار

2549: نمک، نوک، عمان، مانع، معنا، مکان، کمان، مایو، کمین، مایع، معین، معنی، عینک، معاون، کیوان، کامیون

2550: آقا، اپل، بوق، قلب، قول، لبو، لقب، پول، آلپ، بالا، بقال، قالب، قبول، قلاب، باقلوا

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *