جواب بازی آمیرزا مرحله 2000
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 2000 تا 2050

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک جواب بازی آمیرزا مرحله 2000 تا 2050 را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 2000

2000: اسم، زین، یاس، پنس، زیپ، ساز، نسیم، پیاز، سایز، ایمن، پیام، زمان، نیاز، زمین، زیان، نماز، سیمان، سینما، یاسمن، میزان، پیمان

جواب دیگر مراحل:

2000: اسم، زین، یاس، پنس، زیپ، ساز، نسیم، پیاز، سایز، ایمن، پیام، زمان، نیاز، زمین، زیان، نماز، سیمان، سینما، یاسمن، میزان، پیمان

2001: صدا، صوت، هود، دیو، توده، دهات، دوات، ایده، وصیت، یهود، صیاد، هویت، ادویه، هدایت، توصیه

2002: کته، بچه، چتر، چرک، تیره، تکیه، کتری، کتبی، چربی، برکت، رتبه، ترکه، بهتر، برکه، تبریک، کبریت، ترکیه، ترکیب، تربچه، چرتکه، کتیبه

2003: نرم، رضا، حرم، مضر، حنا، محضر، ضامن، رحمت، راحت، حرمت، حرام، حاضر، تمنا، حضرت، ترحم، رحمان، رمضان، ضمانت

2004: عمو، بلا، بوق، لقب، عبا، قلم، قلب، عمق، معلق، لعاب، قلاب، قبول، قلمو، مقوا، علوم، عقاب، عالم، عاقل، بقال، قالب، آلبوم

2005: ترش، کور، تشک، کشک، رشت، کتک، شتر، شرک، کوک، شوک، شکر، کشور، نوکر، شرکت، روشن، تنور، تشکر، ترکش، روکش، تکنو، کنکور

2006: سمج، اجل، جهل، مام، سهم، مهم، لمس، مماس، مجله، مجلس، مجسم، ماسه، سالم، جمله، جمال، جلسه، سلام، مجسمه، مهاجم، لامسه

2007: آهک، اره، ارگ، رها، هار، کاه، کره، گره، آگاه، اراک، اکراه، کارگاه، کاراگاه

2008: بست، تست، حبس، سیل، سیب، بیت، بیست، سبیل، بلیت، لیست، حلبی، تسبیح، تسلیت

2009: برس، کبر، سرب، کسر، سبک، تمر، ستم، تبر، رستم، تربت، تبسم، مرتب، مرکب، مکبر، متبرک، مکتب، بستر، تستر، مترسک، مستکبر

2010: امن، وام، وان، نوا، نان، منع، مومن، نعنا، معما، مانع، عموم، عمان، معنا، ممنون، معاون، عنوان، ممنوع

2011: تخم، ختم، سخت، قسم، میخ، سیم، میت، خیس، سیخ، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم

2012: دیگ، جگر، مرد، مرگ، گدا، گرد، گیج، گریم، گرجی، رایج، دریا، مدیر، جامد، مادی، دیار، گرما، مجرد، مادر، امید، مجری، گرامی

2013: سنگ، گسل، ناب، نسل، انگل، بینا، آسیب، گینس، گلاب، لباس، سنبل، سالن، بالن، گالن، گیلاس، گلابی، سیلاب، ابلیس، گیلان، سبلان، انگلیس

مرحله 2014: خفا، آفت، خاک، خفت، رخت، کتف، فکر، کاخ، خارک، کفتر، کفار، کافر، کاتر، فرات، فاخر، تفکر، کارت، آخرت، کفتار، خرافات، افتخار

2015: وزن، آویز، زانو، نازک، نیاز، ویزا، زیان، ونیز، کنیز، کانون، یونان، کیوان، نوکیا، نینوا

2016: دبی، شیب، آشوب، شوید، دبیر، دریا، دیشب، شیار، رشید، داور، باور، ارشد، ابرو، رادیو، دشوار، درویش، بودار، بیدار، دیوار، شرابی، داریوش

2017: عصا، عصب، نصب، صبا، آبی، عیب، آبان، نصیب، عصبی، عیان، بیان، عناب، انبیا، صنایع، اعصاب، نایاب، عصبانی

2018: دوش، شهد، عدل، عهد، عود، لبو، هلو، ولع، شعبه، شعله، شهود، عشوه، وعده، دوبله، شعبده

2019: فنا، فنر، وفا، فوری، فرنی، یوگا، گونی، نوار، واگن، گران، گاری، نیرو، روانی، آفرین، گریان، فوران، انگور، آیفون، ویران، واگیر، فناوری

2020: جام، عمه، عمل، عاج، جهل، مهم، جمع، جعل، جمله، جمال، عالم، معما، علاج، مجله، معلم، جمعه، عجله، عمامه، جامعه، معالجه، معامله

2021: سفر، مفت، مدرس، ماست، فردا، فاسد، سرما، آدرس، راست، دفتر، درست، دارت، تماس، افسر، رستم، مفرد، سفارت، مسافت، مسافر، مترادف، مسافرت

2022: اتو، ذات، نوک، وات، اذان، تانک، توان، تکان، وانت، کتان، تکنو، تاوان، توانا، ذکاوت

2023: همت، هرم، تسمه، بسته، بهتر، تبسم، تجسم، ترمه، همسر، رتبه، سرمه، مرتب، هجرت، همستر، تجربه، ترجمه، برجسته

2024: سنگ، سگک، نفس، مگس، نمد، نمک، کفن، کمد، فنس، سمند، سنگک، فندک، مسکن، کمند، گندم، کنف

2025: زبر، ساز، سبز، آزار، بارز، سبزی، سراب، زیبا، آسیا، آسیب، بازی، رازی، بسیار، بیزار، آسیاب، سرباز، بازرس، بازار، ابزار، سیراب، سربازی

2026: ربط، طلب، بره، طلا، طبل، رطب، طول، باطل، بهار، بلوط، بلور، باور، رباط، رابطه، روابط، روباه، بلوار

2027: آذر، ذات، ذرت، ذره، رخت، آخرت، اختر، ذرات، هرات، هیات، خیار، تیره، ریخت، خیره، اذیت، تاریخ، خیرات، تاخیر، ذخیره

2028: گلو، گوی، ویلا، انگل، لنگر، واگن، گالن، گران، یوگا، ریال، گونی، گاری، گیلان، ویران، النگو، لیوان، گالری، انگور، وانیل، گوریل، نارگیل

2029: اخت، تخم، مسن، خام، خان، سخن، سخت، زخم، مخزن، ماست، زمخت، زمان، خزان، خانم، خاتم، تمنا، تماس، نخست، نماز، ساختن، زمستان

2030: نهم، وهم، نوبر، نمره، نامه، منها، منبر، مربا، انبر، بهمن، بانو، اهرم، انبه، روبان، مهراب، انبوه، هموار، روباه، مناره، برنامه، مهربان

2031: اسب، طلب، طبل، خطا، نخل، سخن، سطل، خال، نسل، بساط، باطن، سنبل، باطل، اطلس، طناب، لباس، سالن، سلطان، خلبان، سبلان

2032: لوح، تلخ، حال، لخت، شوخ، خشت، شاخ، خوش، تاول، لواش، خلوت، حلوا، حالت، تلاش، تحول، وحشت، خوشحال

2033: فکر، کتف، کفر، تفکر، فرار، کارت، کافر، کفتر، تکرار، رفتار، رفتگر، کارگر، کفتار، گفتار، گرفتار

2034: رحم، محو، پسر، سحر، سوپ، سپر، سوم، آمپر، پارو، محور، سمور، رسوم، رسوا، راسو، حرام، سرما، پاسور، سماور

2035: دوم، شوم، ماش، موش، نود، دامن، دشمن، دوام، مواد، نادم، شادی، شوید، منشی، نوید، نمایش، آویشن، دمنوش، میدان، دشنام، ماشین، مدیون

2036: جان، پهن، چاپ، پنج، چهار، پاره، پارچ، چانه، پاچه، پناه، نجار، چاره، پهنا، پنجه، پنچر، جهان، پنجره، پنجاه، پارچه، هجران، هنجار

2037: لکه، هفت، کته، کیف، ریه، فلکه، هیکل، لیته، فتیر، تیله، کیفر، کهیر، کتری، کلیه، رتیل، کلفت، تیره، فیلتر، ترکیه، هیتلر، تکلیف

2038: آقا، متن، منع، عمق، تمنا، عمان، قامت، قانع، قنات، مانع، اتاق، معنا، امان، نعمت، امانت، انعام، اقامت، قناعت، انتقام

2039: تاج، همت، تاجر، تجسم، جرات، ترمه، ماسه، راست، همسر، ماهر، همتا، هراس، هجرت، همستر، مهاجر، ستاره، جسارت، ترجمه، مهارت، مستاجر، مهاجرت

2040: رکن، نهر، هرز، ورز، کنه، کهن، کور، کوه، روزه، نوکر، هنوز، وزنه، کوره، کوزه، نوروز، روزنه

2041: افق، قله، قلم، قلب، قفل، فال، بها، فهم، قالب، قبله، قلاب، بقال، لقمه، قافله، قباله، ملاقه، مقابل، مقاله، قابلمه

2042: راز، گرز، گاز، موز، مرز، زوم، گراز، مزار، گرما، آرام، آواز، آوار، آمار، آزار، آرزو، امگا، امروز، گوارا، آموزگار

2043: لگن، ننگ، گلو، گور، ریل، گوی، ریگ، رنو، لنگر، گونی، نگین، رینگ، نیرنگ، گوریل، نیلگون

2044: باغ، هند، بدن، خدا، داغ، دنا، دبه، انبه، ندبه، نخبه، دهان، دانه، خنده، خانه، بنده، باند، دنبه، بانه، نابغه

2045: شست، زشت، تنش، وزش، نشت، نسوز، وانت، نشست، شنوا، توان، شانس، سوزن، ستون، ساتن، زانو، سانت، تاشو، سوزان، نوساز، ستوان

2046: هدر، دهم، رده، مدل، مرد، مهر، پدر، پله، ژله، مژه، درهم، دلمه، مرده، مژده، پرده، پژمرده

2047: ساق، قوس، یاس، قوی، آسان، سونا، قناس، آسیا، سینا، سویا، سونیا، قیاس، یونس، ایوان، اقیانوس

2048: مهم، جعل، جمع، عاج، عمه، مام، جمعه، جمله، عامل، عجله، علاج، معما، معلم، عمله، مجله، عمامه، مهاجم، علامه، جامعه، معامله، معالجه

2049: دار، فدا، یار، دیر، یاد، دچار، فردا، چادر، دیار، فرید، ردیف، دریا، دایی، چایی، فریاد

2050: باک، بنا، بوم، نام، کما، بانو، بانک، مکان، نواب، کمان، باکو، مبنا، بانمک، واکمن، ژامبون

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *