جواب بازی آمیرزا مرحله 1950
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1950 تا 2000

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک جواب بازی آمیرزا مرحله 1950 تا 2000 را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 1950

1950: پدر، اشک، زرد، شکر، کدر، آشپز، کارد، پزشک، پارک، زرشک، زردک، دراز، ارشد، ارزش، اردک، شکار، شاپرک

جواب دیگر مراحل:

1950: پدر، اشک، زرد، شکر، کدر، آشپز، کارد، پزشک، پارک، زرشک، زردک، دراز، ارشد، ارزش، اردک، شکار، شاپرک

1951: تره، عهد، کته، کره، تیر، یدک، تعهد، دکتر، کتری، تکیه، تیره، کهیر، رعیت، ترکیه، دیکته

1952: لمس، ملس، مهم، هرم، سیل، سیر، سمی، ریه، سرمه، ریسه، ریمل، مریم، مرسی، مسیر، سمیه، مرهم، رسمی، لیره

1953: جدا، صاف، صدف، صفر، فرد، مصر، صفا، جامد، صادر، صفرا، فردا، مجرد، مراد، مفرد، صدام

1954: لقب، بوق، تله، قتل، قلب، قوت، قول، هتل، هلو، گلو، بوته، تقلب، توبه، قبله، قبول، قلوه

1955: اصل، اول، خاص، خوب، وبا، وصل، چوب، صبا، بلوچ، خالص، خلوص، خلاص، خواب، خواص، وصال

1956: جگر، خرج، رخت، سرخ، آخرت، اختر، تاجر، خارج، راست، راسخ، استخر، جسارت، خسارت، گستاخ

1957: خوش، خوک، شوک، شکل، کلر، ریش، شیخ، روکش، کشور، کولر، شوخی، شریک، کروی، وکیل، کویر، شلیک

1958: دست، امت، مست، مدت، حدس، داس، پست، مداح، متحد، ماست، احمد، حامد، تماس، ستاد، پماد، حسادت، تمساح، مساحت

1959: خطا، خطر، خلق، طاق، قطر، قاری، خالی، خیال، لایق، قالی، خیار، خالق، یراق، قطار، طلاق، خلاق، خراط، ریال، خیاط

1960: انس، تنگ، غسل، لغت، لنگ، گسل، انگل، ساتن، غسال، غلات، گالن، سانت، غلتان، گلستان

1961: ادب، برج، وجب، ابرو، وارد، واجب، رواج، دارو، جواب، جادو، باور، اردو، جارو، جوراب، برادر، دربار، بارور، رودبار، بروجرد

1962: قرن، نهر، نیش، چین، هیچ، یقه، شرق، نقره، نقشه، ریشه، شیره، نشریه، قرنیه، قرینه

1963: آرزو، کویت، زیور، کتری، زیرک، وزیر، یاور، رویا، زکات، زوار، رازی، تاریک، وزارت، تریاک، زیارت، واریز، ترازو، زکریا، روایت

1964: جنت، جان، مات، امان، تمنا، زمان، مجاز، مزاج، نجات، نماز، جزام، امانت، جانماز، مجازات، مناجات

1965: دوم، مرد، دیو، گود، مدیر، مادی، گاری، مایو، گریم، داور، یوگا، گردو، گارد، مادر، دوام، دوار، دیار، میگو، رادیو، دیوار، مویرگ

1966: اسم، یاس، سپاه، ماسه، سیاه، ماهی، سیما، پیام، سایه، سهیم، سمیه، مهسا، پایه، سهمیه، همسایه

1967: بدن، شیب، دین، نبش، شنل، نیل، بلد، دلبر، نبرد، بندر، بلند، رشید، بینش، دریل، دلیر، دبیر، شبدر، لبنی، دیشب

1968: لجن، زبل، لنز، کنج، لیز، زین، جیب، جلبک، نجیب، زینب، کنیز، زنبیل، زنجبیل

1969: حزن، حسن، نحس، تیز، یوز، وحی، ستیز، زیست، حسین، ونیز، زینت، نسوز، تنیس، سنتی، سوزن، ستون، یونس، زیتون، تحسین

1970: سرب، سکو، عکس، کبر، سبک، سبز، رکب، رعب، بکر، بوس، رسوب، بوکس، عبور، عبوس، عروس، رکوع، سرکوب، عروسک، برعکس

1971: یشم، شاخ، شخم، ماش، آرام، ایام، خیار، شیار، خمیر، مریخ، خمار، خراش، آمار، اشیا، خیام، آرامش، آرایش، خشایار

1972: ساق، قسم، چای، چاق، تماس، قیمت، قیام، قیاس، ایست، چماق، ماست، قسمت، قامت، سماق، تقسیم، قیامت، مقیاس

1973: همت، باغ، مته، بغل، لغت، ابهت، مهلت، مبلغ، غلبه، همتا، غلام، غالب، تباه، بالغ، اغلب، املت، غلات، تلمبه، مبتلا، مهتاب، متاهل

1974: زوج، جزوه، هیزم، هویج، هجری، مجری، جیوه، جیره، میوه، هرمز، موزه، مرزه، مجوز، مجهز، روزه، جوهر، هجوم، جزیره، رزمجو، جریمه، جمهوری

1975: صحت، فتح، حرص، ظرف، صفر، حفظ، صفت، صاف، صفرا، صحرا، حافظ، راحت، حفاظ، حصار، حراف، فرصت، فرات، حفاظت، ظرافت

1976: قند، نوه، دانه، دهان، یهود، قناد، نهاد، آینه، نوید، دایه، ایده، اندوه، آینده، دیوان، دهقان، ناهید، ادویه، دیوانه

1977: غسل، دوغ، ورم، روس، سدر، مرغ، سوم، لمس، لوس، ولرم، مورد، ملوس، مدرس، دروغ، سمور، سرود، رودل، رسوم، رسول، سومر، مغول

1978: عرف، فرع، نفع، حیف، عیار، عارف، فانی، فرنی، رعنا، حریف، عیان، نحیف، حیران، حفاری، آفرین، عرفان، ریحان، عریان

1979: شوم، محو، مشت، موش، گشت، گوش، یشم، گوی، وحی، وحشت، گوشت، گویش، میگو، گوشی

1980: ولت، الگو، تگری، توری، یوگا، یاور، تایر، گاری، ویلا، ریال، تاول، لیتر، روایت، ولایت، واگیر، گیتار، گالری، الویت، گوریل

1981: ساز، اسب، چسب، چرب، ناب، سرب، راز، سبز، نچسب، سراب، ارزن، زبان، برنز، بران، بارز، انبر، چنار، سرباز، بازرس، چسبان

1982: ایل، تیغ، لغت، مات، مرغ، ریمل، ریتم، مایل، غیرت، املت، لاغر، غلام، غلات، غارت، ملات، غرامت، تایمر، تمایل، میترا، تیمار، ملایر

1983: کشو، شرف، رکب، کفش، برکه، کشور، کوفه، فروش، شکوه، شوهر، شوره، شهرک، شبکه، روکش، رشوه، بشکه، شوکه، کوره، شکوفه، فروکش، بوشهر

1984: خدا، داس، کاخ، یدک، سید، خفا، خیس، فاسد، اسکی، سفید، کافی، اسید، اکسید

1985: چدن، بچه، چین، بندر، بنده، دنبه، رنده، نبرد، ندبه، نرده، نهیب، چربی، بدهی، بنیه، دبیر، برنده، بندری، چریدن، دریچه

1986: خطر، خون، قرن، قوه، نرخ، نطق، نهر، ورق، وطن، رخنه، رونق، قطره، قطور، نقره، نقطه

1987: مکه، شغل، شکم، لاک، لکه، کلمه، کلاه، کلام، کلاغ، کاهش، کامل، هلاک، مشکل، کمال، مالک، لاشه، شمال، شلغم، شغال، ملکه، شاغل

1988: دنا، جسد، نجس، دنج، صدا، اجنه، نساج، سنجد، سجده، نهصد، ساده، دهان، جهان، جهاد، جاده، سهند، سجاده

1989: شرق، تشر، تپش، رشت، پرش، قاب، ربات، تراش، شاتر، شربت، شراب، شتاب، براق، باقر، رقبت، ارتش، پرتاب، رقابت، بشارت

1990: ارگ، ترب، تمر، باگت، تبحر، ترحم، حرام، حرمت، رحمت، محبت، مربا، مرتب، گرما، محراب

1991: نهم، دهم، گدا، نمد، مژه، گندم، گناه، گمان، نگاه، نژاد، نماد، نادم، مژده، منها، ماده، دانه، دامن، نامه، آهنگ، مژگان، همدان

1992: اسب، بخت، بها، تاب، تاس، ثبت، سخت، ابهت، بسته، تباه، ثابت، خسته، ساخت، باخت

1993: بره، رطب، ضبط، ضرب، طبل، مبل، مرض، مضر، مطب، هضم، طلبه، لطمه، مطرب، مطلب، مطهر، مضطرب

1994: منش، خشم، اخمو، هومن، هاشم، منها، شنوا، شانه، شاخه، خوشه، خانه، خانم، خامه، خواهش، خاموش، خوشنام، هخامنش

1995: جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، برهان، هجران، هنجار، شهربان

1996: تاج، مته، میز، همت، مزه، هیزم، تمیز، ماهی، مجهز، مجاز، جهاز، تازه، مزاج، مجازی، اهمیت، ماهیت، تجزیه، جایزه، تهاجمی

1997: بوم، رکب، کویر، ریکا، مایو، مربی، یاور، موبر، ابرو، مکار، مرکب، مربا، رکاب، باور، باکو، بیمار، مبارک، باریک، کمیاب، بیکار، میکروب

1998: لکه، نوک، هلو، چکه، کلک، کوه، کوچ، کوک، کچل، چهل، کوله، کوچه، کوچک، کلوچه

1999: طفل، طلا، طمع، لطف، فهم، علف، عمه، فعل، طالع، معطل، لطمه، فعال، لطفا، فعلا، عالم، طعمه، فاعل، علامه، عاطفه، فاطمه، مطالعه

2000: اسم، زین، یاس، پنس، زیپ، ساز، نسیم، پیاز، سایز، ایمن، پیام، زمان، نیاز، زمین، زیان، نماز، سیمان، سینما، یاسمن، میزان، پیمان

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *