جواب بازی آمیرزا مرحله 1900
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 تا 1950

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک جواب بازی آمیرزا مرحله 1900 تا 1950 را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 1900

1900: جنس، آرنج، ناصر، نجار، نرجس، نساج، اجیر، جاری، رایج، ایرج، ناجی، نجاری، جیران، جریان، انجیر، سیرجان، نیاسر

جواب دیگر مراحل:

1901: اخم، زخم، مزه، گاز، گام، خامه، ماهی، گیاه، آگهی، گاهی، ایزه، خیام، خیمه، هیزم، خمیازه

1902: نبش، غشا، نواب، نبوغ، شهاب، شنوا، هاون، شنبه، شانه، بانو، انبه، آغوش، آشوب، باهوش، نابغه، انبوه، شبانه، نوشابه

1903: درز، دست، زرد، سدر، لرز، ریز، یزد، زیست، لیزر، سیرت، لیست، تسلی، رسید، ستیز، رتیل، لیتر، درست، دلیر، تدریس، زیردست

1904: بحث، حزب، حسن، حلب، زحل، سبز، سلب، لحن، لنز، نحس، نسب، نسل، بنز، سنبل

1905: دشت، شصت، صمد، مدت، مشت، میش، یشم، تیم، جدی، مجید، مشیت، تمجید، جمشید

1906: برگ، رام، گرم، رای، گیر، آبی، مربی، مربا، گرما، گریم، بایر، گیرا، امیر، گاری، ابری، آبگیر، بیمار، گرامی، بیگاری

1907: ترش، گشت، گره، هفت، هشت، گفت، شته، شرف، جهش، جهت، جفت، تشر، جگر، رشته، شهرت، شگرف، هجرت، جرگه، تفرج، تفرش، فرشته

1908: اصل، اول، صاف، فصل، فله، لفظ، وصف، وصل، وفا، صفا، اصول، افول، هالو، وصال، وصله، فاصله

1909: غیر، سنگ، غرس، هرس، غنی، سرنگ، گینس، سنگ، نسیه، سینه، گیره، گریه، ریسه، نرگس، گریس، هنری، گرسنه، سرهنگ

1910: طول، لنگ، لپه، لگن، نوه، هنگ، وطن، پله، پهن، پول، گله، گلو، پلنگ، پهلو، پونه، گونه

1911: ارس، اسم، شمس، ساس، شرم، سوم، واشر، شورا، سومر، سمور، سروش، رسوم، رسوا، راسو، سرسام

1912: بذر، بذل، ذرت، ذلت، رذل، زبل، لنت، لرز، لذت، بتن، تنب، برزن، برنز، تنبل، تنزل

1913: فنس، حرف، حسن، حفر، رکن، کفر، سفر، کنف، فکر، نفس، کنار، کرفس، فارس، ساحر، افسر، کافر، احسن، فرکانس

1914: چهل، قاچ، قله، هیچ، چاق، قاره، لیره، اهلی، لایه، لایق، ریال، چیره، چهار، چاره، قهار، قارچ، قالی، قالیچه

1915: کهن، امن، سکه، کنف، مکه، سهام، ماسک، کاسه، کافه، کمان، ماسه، مهسا، همسن، همکف، سمانه، نسکافه

1916: سده، جسد، دست، سخت، هست، سید، جدی، خیس، سیخ، خسته، سجده، هستی، خجسته، خدیجه

1917: متر، ورم، تاجر، تمام، تورم، جارو، رواج، ماتم، مترو، مجرم، مرام، مرمت، ماموت، مترجم، مجاور، مامور

1918: بکر، ظهر، عار، عبا، کاه، کره، رکب، اکبر، برکه، بهار، رکاب، ظاهر، عابر، کعبه، باکره، کهربا

1919: امن، سنگ، سوم، سوگ، مگس، نفس، گام، فنس، سمنو، سونا، مونس، واگن، گمان، فومن، فانوس، ناموس

1920: دعا، عود، نان، نوا، نود، نوع، پند، دنا، دوان، وداع، پوند، دعوا، نعنا، عنوان

1921: رام، سمی، غار، مرغ، یاس، ریا، میسر، مرسی، ساری، اسیر، رسمی، سرما، سراغ، ساغر، سیار، سمیرا، سیمرغ

1922: هشت، شتر، راکد، ارتش، اردک، ترکش، تشکر، درشت، دهات، دکتر، کاهش، رشته، شاهد، شرکت، شهرت، هشتاد، هشدار، درشکه، تدارک، شهادت، آتشکده

1923: برق، رطب، طاق، طبل، قلب، قطر، قطب، باطل، بلیط، بطری، ریال، قلاب، قطاب، رقیب، قالب، طلاق، رباط، بقال، براق، قطار، طالبی

1924: وزن، زیپ، آویز، آیین، زانو، پونز، پیاز، نیاز، ویزا، زیان، ونیز، پویا، پاییز، پایین، پیانو

1925: سود، ورق، ورد، قوچ، قوت، قدس، وقت، چتر، سدر، دقت، سرقت، قدرت، دوست، سرود، ترسو، دستور

1926: فلک، چکه، کچل، فیل، هیچ، چهل، کوچه، کوفه، وکیل، کیلو، کولی، هیکل، چفیه، کلیه، کلوچه

1927: ساق، قسم، مرگ، سارق، گریم، قمری، گریس، قیاس، رسمی، گاری، مسیر، گرما، قمار، قاسم، سماق، سرما، قیام، سیگار، مقیاس

1928: گوش، نوه، هوش، گره، گوشی، گویش، ریشه، شیوه، گونی، نیرو، گوهر، رشوه، گیوه، گشنه، گروه، نگرش، شوهر، شوره، روشن، گونه، گریه

1929: داس، درس، دست، دسر، رضا، آدرس، تضاد، دارت، درست، راست، ستاد، ارادت، اسارت، استاد، سادات

1930: اخم، اهل، زخم، مزه، ملخ، آمل، چهل، خاله، خامه، لازم، مخچه، چاله، مچاله

1931: منت، تمام، تمنا، ضامن، ماتم، میان، ایمن، متین، ماضی، ضمانت، امنیت، تامین، تضمین

1932: زبل، سبز، بالن، سبزی، سایز، نیاز، زیبا، سبیل، بازی، آسیب، نازل، لباس، سنبل، سالن، زبان، زابل، انزلی، سیلاب، ابلیس، زنبیل، سبلان

1933: ایل، املت، رمال، ریال، لیتر، رتیل، تایر، مایل، ریتم، ریمل، یتیم، تایمر، تمایل، تیمار، تریلی، ملایر

1934: بدن، خشن، نفخ، نیش، دین، شیخ، فیش، بید، شیب، دبی، بنفش، بینش، دیشب، بخشیدن

1935: لال، گله، بلال، لاله، هلال، گلاب، اهلی، گیاه، اگهی، لیلا، گلابی، گلایه، گلایل، گلبهی

1936: رزق، زهر، شقه، قهر، هرز، پرش، پشه، زیپ، پیر، هیز، یقه، شرق، پریز، شیره، زیره، پرهیز

1937: تاج، حجت، بیت، تیک، جیب، حیا، آبجی، حاجت، حجاب، کتاب، بیات، کتبی، حیات، حاجی، حکایت

1938: دما، سال، مرد، مدل، قسم، لمس، دلار، مرقد، مدال، مادر، قلدر، قادر، سماق، سلام، سرما، سالم، قمار، مقدس، مقدار، مدارس

1939: لگن، نعل، چنگ، آهنگ، انگل، لانه، نهال، نگاه، چاله، چانه، گالن، گناه، چنگال

1940: قمر، روش، شوق، ورق، گوش، گواش، گروه، وقار، رشوه، قاره، شوهر، شورا، قمار، گوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ

1941: دهل، دهم، فهم، لثه، مثل، مهد، فیل، دیه، دلمه، مهدی، میله، دهلی، فیلم، مفید

1942: رنگ، سال، سنگ، چنگ، لگن، گسل، انگل، گران، گالن، چنار، نرگس، لنگر، سرنگ، سالن، نگار، سنگر، چنگال

1943: نهم، هضم، همت، مزه، همتا، نهضت، نماز، همزن، نامه، ضامن، زمان، تنها، تمنا، منها، تازه، ضمانت، مهناز

1944: خشک، پخش، کبک، کشک، کپک، پیک، شیخ، کپی، کیک، شیک، شیب، کیپ، کشیک

1945: خرس، خون، سخن، سرخ، نوه، هوس، خروس، خوره، رسوخ، سوره، نسخه، گونه، سرنخ، سخنگو، سرهنگ، گرسنه

1946: اهل، خطر، سطل، سهل، طلا، خطا، اطلس، خاله، خراط، راسخ، ساره، طاهر، هراس، خاطره، رساله

1947: اخم، چرم، چرخ، چرب، بچه، خام، هرم، رام، چاره، مربا، مخچه، ماهر، چهار، خمره، خرما، خراب، بهار، بخار، اهرم، مخرب، مهراب

1948: کهن، سکه، تانک، کیسه، سینه، نسیه، آینه، سایه، سنتی، تنبس، کتان، کاسه، نکته، سکته، ساکت، سیاه، کنایه، ناکسی، آستین، تسکین، یکسان

1949: دمق، درد، دقت، مدد، قدم، مرقد، مردد، مدار، مداد، قمار، قدرت، قامت، قادر، تردد، مرداد، درآمد، مقتدر، مقدار

1950: پدر، اشک، زرد، شکر، کدر، آشپز، کارد، پزشک، پارک، زرشک، زردک، دراز، ارشد، ارزش، اردک، شکار، شاپرک

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *