جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 50
جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 50

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب بازی آمیرزا مرحله 1 تا 50 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب آمیرزا مرحله 1

1: سنگ، سگ

جواب دیگر مراحل:

2 جدید: رنگ، رگ

2: زنگ، گز، زن

3: آتش، آش

4: کاخ، خاک

5: قفس، سقف

6: پتو، توپ

7: میخ، مخ، یخ، خم

8: ملک، کلم، کم

9: خرس، سرخ، خر، سر، رس، رخ

10: ادب، باد، ابد، بد، اب

11: کویر، کور

12: نسیم، سیم، سفید، دیس

13: قوری، قیر، قوی، مسجد، جسد، جسم

14: کود، کدو، کودک

15: آشنا، شنا

16: لیمو، میل

17: یاس، سایه، سیاه، خامه، خام، ماه، اخم

18: موز، موزه، زمان نماز ناز نام

19: گربه، برگ، گره، برگه، مداد ادم دما دام

20: کوه، کوچ، کوچه، نبات تاب بنا

21: برنج برج رنج

22: فشار، فرش، شفا، شرف، تمشک، تشک، شکم، مشک

23: قرمز، رقم، رزم، مرز، رمز

24: ریال، ریل، یار

25: کلمه، ملکه، ملک، کلم

26: دکمه، کمد، دکه، مکه

27: لقمه، قلم، قله، نقره رهن قرن نهر هنر

28: گوشت، گشت، گوش

29: کاهو، کاوه، کاه، کوه، اهک، کشور، روکش، شور، شکر، کور، کشو

30: مریخ، خمیر، خیر، میخ، گوزن، زنگ، وزن

31: ماست، تماس، مات، ستم، تاس

32: پوست، توپ، سوپ، پتو، سوت، قسمت ستم سمت قسم

33: اهنگ، گناه، نگاه، اهن

34: رود، دور، گود، گرد، گور، گردو، سالم، سلام، اسم، سال

35: هوش، شهر، رشوه، شوره، شوهر، حلیم، محل، میل، حمل

36: گیتار، تیر، گاری

37: شانه، شاه، شنا، شاهین، پاشنه، شانه، پشه، شاه

38: وان، نفس، فانوس، پوتین، توپ، پتو

39: زین، بیل، لیز، زنبیل، گودال، لگد، گدا، گلو

40: دستکش، شکست، دشت، دست، تشک

41: دیر، دریا، فردا، فریاد، میدان، دامن، دنیا، امید، دین

42: دیو، دیه، یاد، هادی، ادویه، بامیه، ماهی، بیمه، بام، ماه

43: گلابی، گلاب، بیل، بال، بلا

44: سیمان، نسیم، سینما، سیم، اسم

45: زیارت، زیر، تیر، تیز، ارز، راز، ریز، زاگرس، گراز، گرز، گاز، ساز، ارز، راز

46: ترسیم، رستم، مسیر، ترس، ستم، متر، سمت، بستنی، بیست، تنیس، سنت، سیب

47: یونجه، جیوه، هویج، نوه، گلوله، لوله، هلو، گلو

48: جزیره، زره، زجر، هرز،زهر، شیراز، شیار، شیر، ریش، ریز

49: هواکش، کاوه، کاهو، شکوه، کوه، کشو، هوش

50: اسکلت، ساکت، کلاس، الک، سال، لاک، کال

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *