جواب استاد میرزا مرحله 800
جواب بازی استاد میرزا

جواب استاد میرزا مرحله 800 تا 900

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب استاد میرزا مرحله 800 تا 900 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب استاد میرزا مرحله 800

800: یبس، نسل، بلیط، طبس، طلب، نسیب، سیب، سبب، سنبل، طبیب، طبل، سبیل، سطل

جواب دیگر مراحل استاد میرزا:

801: هوتن، تنور، نوه، هرتز، زهر، روزه، ورز، تهوع، تنوع، نعره، نهر، زره، وزنه، عزت

802: اونس، سکه، کوسه، ساوه، تکانه، تکان، واکس، سهو، نکته، کهن، کوهستان، اسوه، ستوه، کوتاه، سوهان، سکته، سنوات، تونس، کاسه، کوهان

803: نهال، جهل، عجله، ناعلاج، نعل، علاج، ناله، جهان، لجن، لنج، لانه، عاج، اعلان، جعل، اجل

804: زایش، آمرزش، شیراز، ریزش، شامی، شمار، شیمی، میرزا، مزار، رزمی، شیری، رزمایش، رازی، ارزش

805: زینب، نبی، زنبیل، دنج، زبل، زنجبیل، جدی، بدلی، نزد، بزدل، نجیب، بنجل، جیب، بلند، بلندی

806: کپور، کوره، پوک، لپه، هرکول، پله، پوره، طول، پلو، پهلو، کوپه، کلر، کولر، پولک، کلهر، دکه

807: رابط، طلاق، قطار، قطب، بقال، قطاب، اصطبل، صبا، باطل، بقراط، صراط، قلاب، طلاب، صابر، رقاص، طلب، براق، رباط، اصل، قصاب، طبل

808: تنیس، استکان، یکسان، استان، آسیا، تاکسی، تانک، ساتن، تاس، کتان، سینک، سنت، کاینات، تسکین، آستین، اسکیت، ساکت، آسان، ایست

809: فلق، تلفن، تنبل، قبض، نفت، قفل، قلب، لنت، نبض، نقل، تلف، لقب، قتل، تقلب

810: تکلم، ولع، معمول، معلم، مملکت، ولت، موکت، کلم، مکمل، مملو، علوم، عموم، موم، ملکوت، معلوم، موکل، توکل

811: حسین، نفس، فنس، سینا، سایه، سیاه، نحیف، آینه، نفیس، سینه، سانحه، سفینه، فانی، نحس، سینه، حسن، ناحیه

812: اردن، اسکندر، دکان، رکن، کندر، اردک، کدر، ساس، اندک، راکن، نادر، کنار، کساد، کسر

813: قهر، جهل، جیر، لیره، هجری، جلیقه، جرثقیل، جیره، لثه، قجری، جرقه، قله، ریه

814: طلاوت، طلا، لتیان، اولین، لیوان، توالی، ایل، نیت، لوت، طولانی، الویت، طول، ولایت، وطن

815: تبار، رضا، ضرب، ناب، تبت، تبر، تنب، ربا، تربت، ربات، نبات، ضربان، ترب، نبض

816: هاون، ایده، اندوه، واهی، دانه، نهاد، آینده، هادی، آینه

817: شریان، بانو، روبان، برش، اویشن، باور، نبش، راوی، بوران، نیشابور، بینش، بشیر، بیان، بران، ویران، روانی، آشوب، شورا، بینوا، بیرون

818: جان، جاری، نجاری، کنج، نجار، نارنج، جریان، جنین، نان، نارنجی، ناجی، انجیر، نارنجک، جیر، رایج

819: بانه، گونه، گروهبان، باور، گروهان، گناوه، نارو، نوه، روباه، گران، آبرنگ، گواه، انگور، گربه، نوبر، انبوه، برهان، هارون

820: نارگیل، نیل، لنگر، نگار، گران، گالن، ریا، انگل، حنا، حیران، لگن، لحن، گیلان، ریحان

821: متکا، کمک، تخم، کوک، ختم، خوک، کاخ، ماکت، خام، خاک، خاتم، موکت، کتک، اخم، سوکت

822: چلو، کپسول، تلسکوپ، کسل، توپ، پوچ، پوست، لچک، سوپ، تپل، توس، پلوس، پتک، پتو، کچل، توسل، کوچ، سکوت

823: چرک، قهار، هار، چاق، کره، آهک، طاقچه، قطره، چکه، قاره، چهار، قارچ، چاره، کاه

824: سوت، اورست، سرود، دستور، استر، ستاد، دود، سوار، داور، دست، ترسو، راسو، دوردست، سواد، درود، روستا، اردو، دوست، دوات، تردد، درست

825: فیبر، اریب، رجب، رایج، باج، فلج، فجر، آبی، برج، آجر، جیب، فریب، اجل، جالب، ایرج، برف

826: ساقی، سقراط، قاری، قید، دریا، قسط، ادرس، قدیر، قطر، قدس، ساق، اسید، قطار، سارق، قیر، قدر، آرد، دیس، دیار، داس

827: اصلان، وصال، الگو، الان، اصلا، آوا، لگن، گالن، النگو، آنگولا، اصولا، اصول، وصل، اصل

828: قرعه، یقه، شهرک، شرع، شهر، قشر، عرق، عرشه، شیره، شیعه، ریشه، عشق، شریک، شرک، شعر، قهر

829: فسیل، فارسی، سیگار، سفر، گالری، فالگیر، ایل، گسل، افسر، گسل، فارس، گیس، سفال، ریال، سفیر، گیلاس، ایفل، یاسر، سیار، سفالگری، اسیر

830: قوت، قیف، قوی، توقف، افقی، یاقوت، تافی، تفاوت، فتوا، توافق، توقیف، وفات، تقوا، توفیق، تقویت، فوت

831: نواب، زیان، زین، جنوب، جواب، ایوب، زینب، وبا، جواز، بانو، نجوا، آویز، زیان، زانو، جوان، بینوا، بازو، بازجو، نجیب، جیب، جنب

832: پشه، رشوه، پرورش، پرشور، غرور، غرش، شوره، پوره، غوره، پررو، پرش، پوشه، شرور

833: گردن، پدر، سنگر، پرسیدن، سنگ، پرند، پیر، درس، سید، سرد، بند، پسر، دیگ، سپر، سرنگ، سند، پیگرد، پنیر

834: سرخک، کاخ، ساک، آسان، سرخ، رسانا، خان، خنک، ساکن، نرخ، اراک، خاک، خراسان، سخن، کسر، خرس، انار

835: سلب، لباس، کلیسا، پست، بیست، سبک، لیست، کلاس، کتاب، کابل، بکسل، کسالت، سیلاب، ساکت، کسب، استیل، آسیب، کاسب، کتبی، بلیت

836: جرعه، جمعه، عمر، جهرم، عجم، عمه، ظهر، مهره، عجر، مرجع، عمره، مظهر

837: آیفون، نیوتن، فتوا، فنی، یونان، یافت، وفات، فانی، آنتن، توان، توفان، نفت، نینوا، یافتن

838: ارتش، قشر، کشتار، هشت، کاشت، ترشک، قاره، کاهش، شرکت، ترقه، تشکر، ترک، کته، شراکت، ترکش، شهرت، هکتار، تشک، شهرک، تراشه، تراش

839: تیوپ، یشم، پشم، پشت، تپش، مشت، سوم، پیست، موسی، سیم، پیوست، پیش، شست، پوست، میش

840: اعلام، لعنت، تعامل، معنا، امان، امانت، علت، معنا، عامل، منع، انعام، عمل، عالم، علامت، فعل، عمان، تامل، نعمت

841: گلو، اول، سوال، سواد، گسل، گودال، دیالوگ، ویلا، گیسو، الگو، لوس، آلودگی، سوگلی، گیلاس، یلدا

842: نقاهت، مهران، قرمه، تنها، رهنما، قهرمان، قمار، همتا، تهران، قاره، مناره، ترانه، مهار، تقارن، نقره، نهار

843: تمام، ماتم، اتمام، مام، مات، اتم

844: نگرش، گریان، شریان، نگارش، گرایش، گرانش، گیرا، نیایش، گران، شیری، شیرین، ناشی، شناگر، گاری

845: دوان، لگد، گلدان، الوند، واگن، گالن، والد، النگو، الگو، انگل، دودل، اول، گودال، لگن

846: جشن، شکم، کرمان، ناشکر، کرج، آرنج، ناشر، مراکش، مرجان، منجر، نرمش، اکرم، رنجش، مجرا، مشرک، جمکران، نجار

847: دالان، انعام، عمد، معادل، عادل، ادعا، معنا، اعلام، اعلان، معدن، نعل، معاد، اعدام، لادن، دعا، عدل، معدل، اندام

848: بادمجان، انجام، آبنما، ادب، جناب، باند، بدنام، بند، آداب، بادام، آباد، جامد، مبدا، انجماد، اندام، جنم، ناب، باج

849: پاسور، طراوت، ترسو، پوست، رسوا، وسط، اورست، پرس، روستا، اسپرت، توسط، پرتو، سطر، سوار، ساطور، پرستو، ارسطو، راسو

850: دوران، فرض، فضا، اروند، اردن، دارو، نوار، فرود، رضوان، فروند، ارض، وارد، درون، فضانورد، رضا، فردا، روند

851: ترنم، تانکر، رمق، کارتن، کتمان، تراکم، قنات، قرن، منقار، تقارن، منکر، راکن، قمار، کرمان، قامت، قران، رکن

852: نارس، عزا، سزا، زعفران، سزار، عرف، فرع، نفع، لرز، فراز، رعنا، عرفان، ارزن، زارع، عارف

853: دیابت، بهداشت، شتاب، شبیه، هیبت، شباهت، دیشب، هدایت، شیب، دهات، اشتی، شهید، دایه، تشابه، هشتاد، بیشه، بهت، تابش، تباه، تابش، بهشت

854: مربا، آمار، مخابرات، خراب، مراتب، خرما، بخت، بخار، اخبار، باختر، مخرب، تبار، بخارا، تمر، باخت، مرتب

855: هیکل، کمیل، کلیه، کلم، کمک، گلیم، مکه، میله، مهلک، لکه، کلمه، گله، کمکی، کلک، ملکه

856: لعل، لمس، اطلس، عمل، معطل، طلا، مطلع، طالع، طلسم، طعم، عامل، مسلط، عسل، سالم، سطل، طمع

857: تاول، پتک، توکل، پالت، تپل، تکان، پلاکت، کتان، کلان، لکنت، پالتو، وکالت، پاکت، تانک

858: پرخور، گرز، گرو، روز، رزرو، پررو، زرگر، گورخر، زور، ورز، پرز، خزر، گور

859: لادن، دلتا، ندامت، مات، غلتان، داغ، غلت، ملات، مدل، غلام، لغت، غلات، دماغ، دامن، تامل، مغان، متان

860: نادم، داد، نماد، دانش، مداد، دامن، مدد، نشان، مانند، شاد، دنا، ماندن، دشمن، دندان، دانشمند، دشنام، ماد

861: دیار، غدیر، راغب، باید، ابدی، غبار، غایب، دبیر، بیدار، دریغ، داغ، حیدر، ردیاب، غرب، غریب، ادب، غیب

862: واگن، جنگ، صابون، انگ، نواب، صبا، چوب، وبا، ناب، بنا، نوا، بانو، گاو، نصب، نصاب، چوگان

863: روال، راسو، رسول، حلوا، لوس، سراغ، غرس، غسال، سراغ، لاغر، سلاح، سوار، لغو، غول، غسل، رسوا، سحر، سرحال، آغل، ساحل، سوال، ساغر

864: تعزیه، عزیمت، هیزم، تهوع، هویت، تمیز، عزم، عزت، موزه، توزیع، میوه، توهم، مزیت، همت

865: مسرت، مختار، مهارت، خسارت، آخرت، تسمه، رستم، ستاره، خامه، تماس، همستر، خسته، سرمه، سرخ، اهرم، تمسخر، تخمه، استخر، ترمه، همسر، مسخره

866: نیک، مسکن، مسکین، نفیس، منفی، کفن، فنس، غنی، سمی، کمین، نسیم، سینک، نفس، کنف

867: کلان، لحن، کالا، طحال، الان، الک، نکاح، طلا، لاک، حال، کانال، کال، حالا

868: زوار، فرمود، دوام، اردو، امروز، وارد، مواد، زمرد، فراز، مزار، دراز، زرد، فردا، فرز، مزدور، درام، مادر، ارزو، مفرد، فرود

869: هلال، الوار، لاله، آهار، هوار، روال، لال، اول، هلو، هالو، اوره، آلاله، آواره، اهل، لوله

870: وسیع، سوره، کسره، سوریه، سیرک، کوره، سریع، عروس، کوسه، کیسه، کویر، کهیر، عکس، رکوع، کروی، کرسی، ریسه، سکه، عروسک، روسیه، سرکه

871: منحل، محنت، کلمن، لحن، ملت، محک، محل، نمک، تکلم، منت، لکنت، حکم، متلک، حکمت

872: خپل، آمپول، پول، اخم، رمال، مورخ، خرمالو، خرما، آمپر، خرم، خمار، لامپ، پروا، ولرم، مولا، ملخ، پالم، پاخور، اپل

873: بایر، بیضی، راضی، برای، اریب، رضا، بازی، بارز، زیبا، ریاضی، ضرب، ضریب، زیرا، بیزار، یاری، باز

874: رای، تایر، تراز، تزار، آزار، ریا، رازی، ذرت، تازی، ذات، رزیتا، ذرات، زیارت، زیرا، آریا، تیر، اذیت

875: عطسه، طمع، مطیع، مهسا، یاس، سمیه، اهم، عطا، سهیم، اسم، عمه، ماسه، مایع، سایز، سهام، سیاه، سعی، ماهی، طعمه، طعم

876: فاق، افق، نفس، فسخ، سنخ، نسخه، نفقه، قناس، قفسه، سخن، قفس، سقف، نفاق، خفا، خانه، ساقه، نفخ، اسقف

877: راکد، کبد، بدهکار، دوار، رکود، باکره، هدر، اکبر، دکور، کوره، برکه، کوبا، روده، روباه، ابرو، دارکوب، اردک، کبود، کهربا، باور، رکب

878: آبی، بدی، صبا، صدا، باید، آبادی، ادب، گدا، بید، ابد، باد، آباد، آداب، صیاد، ابدی

879: دایی، جدا، جاوید، کیوی، وجد، جوک، اکید، کادو، کاج، جویا، دوک، جواد، جادویی، جدی، کود، یاد، کدو، جادو

880: لوزی، علی، علیت، لوت، زیلو، گوی، عزت، ولی، لوتی، لیز، یوز، زگیل، توزیع، گلی، عزلت، گلو

881: القا، الماس، ساق، اسلام، لمس، ماسال، سماق، سالم، سقا، قاسم، املا، امسال، سلام، امضا، آقا، قسم

882: اخمو، خرطوم، خاور، شخم، شوخ، خطا، خمار، خموش، مشاور، شرط، طومار، خارش، مخروط، خرما، خطر، خوش، خاطر، مشروط، خاموش، خراش، خروش

883: خوره، دوره، غوره، روده، رده، رصد، صدور، غصه، رود، هود، دروغ، صخره، ورد، هدر، دوغ

884: کشو، شلوار، روکش، کولر، چکش، چروک، شاکر، شور، کچل، کوشا، چالش، لواش، شوال، کوچ، روال، کشور، چرک، شکار، شلوارک، لواشک، شکر

885: معقول، مقتل، توقع، موقت، متعلق، تملق، عقل، غلت، عمو، ولت، قوت، تعلق، قتل، موقع، لغت، معلق، مقتول، تعقل، عمق، قلمو

886: موبر، مورب، مغرور، صبور، غرور، مصوب، غروب، مرور، مغرب، صبر، مرغوب، غصب، مرغ

887: اینچ، ایام، سیما، ناسا، نسیم، امان، چای، یاس، اسان، آسیا، ایمن، سینما، سیمان، چین، سمی، آسمان، ایمان

888: کاهی، آدینه، کیهان، آینده، کنده، یکان، کینه، اندک، نیک، ثانیه، اکید، ثنا، کنیا، دانه، کهن، ناهید، دایه، کنایه، دهک، دهان، ایده

889: مغول، عامل، مولف، فاعل، اول، علوم، علف، علاف، غلام، فعلا، عالم، فعل، لغو، ولع، فعال، عمل، افول، عفو

890: ضحاک، ضامن، تانک، نمک، محنت، حتما، کتان، حاکم، ضمانت، مکان، متکا، کمان، حکمت، تمنا، محک، کتمان، تکان، محض، منت

891: مجری، یورش، جوش، شورش، شرم، ششم، موش، شوش، جوشش، رویش، شرجی، شمشیر، روش، شمش

892: اغلب، شغال، کلاغ، شکاف، کفاش، شاغل، فلک، بالغ، شغل، کلاش، غالب، بغل، کاش، غافل، کابل، شکل، فلش، کلاف، غلاف، آبکش، لاک

893: مات، متد، صیاد، صامت، امید، دیگ، دام، صدا، یاد، گام، دیتا، دایم، مدت، گدا، تاید، مادی، صدام

894: عریض، عیار، عالی، عرض، حاضر، ضریح، ریال، حایل، ضلع، علی، حال، رضا، عارض، حضار، علیرضا، راضی، عیال

895: قشر، میش، مقصر، قشم، قرص، پشم، قیصر، مشق، پرش، یشم، رمق، پیر، قمری، مشرق، رقص، مصر، شرق

896: انگل، لنگر، گلف، گالن، گلنار، نگار، گرگ، گران، گنگ، گلرنگ، ارگ، رنگ، گرگان، فرنگ

897: بردن، ترد، برنج، تجربه، درجه، برنده، هجرت، نرده، رتبه، نبرد، ندرت، تندر، برده، دنبه، جنبه، بندر، جنت، بنده، رنده، تدبر، جهت

898: ابهت، تراش، شربت، هشت، تباه، هرات، بشارت، رشته، بهشت، رابطه، ارتش، بهتر، رشت، برشته، ترش، تابش، طهارت، رتبه، تشابه، شهرت، شباهت

899: ویبره، بهار، روباه، رواج، هجری، بهیار، جوهر، رایج، اجیر، جوراب، جواب، جویبار، هویج، رویا، جیوه، جواهر، واجب، باور، راوی، جارو

900: تافل، فسفات، سفت، تاس، فلافل، فلات، سفال، فلفل، است، لال، تلف، تسلا، سلف، الفت، تاسف، لات

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *