جواب استاد میرزا مرحله 900
جواب بازی استاد میرزا

جواب استاد میرزا مرحله 900 تا 1000

سرچ کن ببین چه شود

ما در دیلی تک برای شما جواب استاد میرزا مرحله 900 تا 1000 را قرار داده ایم. در صورتی که جوابها مغایرت داشت، از طریق بخش جستجو کلمات مربوطه را وارد نمایید.

جواب استاد میرزا مرحله 900

900: تافل، فسفات، سفت، تاس، فلافل، فلات، سفال، فلفل، است، لال، تلف، تسلا، سلف، الفت، تاسف، لات

جواب دیگر مراحل استاد میرزا:

901: کبک، کفش، مشبک، کاش، شکاک، مشک، اشک، آبکش، کشف، مکش، ماش، شکم، شکاف، کشک، کفاش، کمک، کاشف، امشب

902: دود، اقدام، قوام، مقوا، امداد، داد، مداوا، دمق، دوام، قدم، دوم، مواد، داماد، آقا، مداد

903: کمبزه، بزم، چکمه، مهیب، بچه، مزه، مکه، هیچ، بیمه، بیم، هیزم، چکه، بزک

904: ابرفت، برف، تفریط، رطب، فرات، باتری، بافت، ابری، فتیر، فریب، بطری، یافت، بیات، تیبا، ربات، افت، فیبر، طرف، فطرت

905: رایج، شجریان، شاطر، نشاط، جریان، ناجی، شریان، اجیر، رنجش، شیطان، جشن، انجیر، نجاری، ناشی، شیار، ناشر، شرایط، شطرنج

906: سیاتل، تپل، غسال، لیست، لغت، تیپ، سیال، پلیس، تسلی، پلاس، پیست، استیل، پالت، غلات، لغایت، پاستیل، غلت، تیغ

907: انگ، جنگل، جلفا، ننگ، گنج، انگل، نجف، جفا، لگن، فال، جلا، گالن، گلف، لجن، فنجان، فلج

908: واژه، پژو، کاهو، پاک، کوپه، کاه، پاوه، پوک، اپک، اهک، پژواک، کاوه، کاپ

909: چرند، پرچ، دچار، راکد، پرند، چاپ، پندار، کندر، پارک، پانچ، چرک، چنار، پنچر، پدر، اردک، پکن، پرندک، اندک، چادر، پارچ، چدن

910: تارت، تاجر، تجارت، جهت، جنت، هنجار، هرات، هجران، جرات، هجرت، تهران، نجار، تنها، ترانه، نجات، ترنج، آرنج

911: امیال، املاح، امگا، ایلام، املا، حیا، حالا، گاما، مایل، ایام، ملیح، گلیم، حلیم، محلی، یال، حامی، احیا، محال، ، امال، حامل، ایل

912: ستوه، سخت، سهو، سوخت، جهت، وجه، هوس، هست، صوت، توجه، جوخه، خجسته، خسته، توس

913: رمق، رزق، قرمز، زیرک، زوم، قوی، کویر، قمری، مرکزی، کریم، مقر، موزیک، رقم، ورق، مقوی، کروی، مرکز، قوری، زورق

914: ارشد، ارزشمند، ارزش، دانش، زرد، مرشد، درمان، مرز، شنزار، دشمن، زمان، نامزد، دراز، اندرز، نرمش، زمرد، ارزن، دشنام، نامرد، آمرزش، منش

915: الگو، موج، مواج، مجال، اجل، گام، جلو، اول، گاو، اوج، جمال، مثال، جلا، مولا، جام، مثل، مثلا

916: قلک، شوک، قوزک، کفش، کشو، نزول، نقش، قوز، نقل، وزن، قول، شکل، ونک، شوق

917: طیف، بلوط، طول، بلوف، لطف، طبل، لیگ، گوی، گلو، گلف، طلب، طفل، بلیط، لطیف

918: حفر، ظرف، فوری، حریف، خوف، ظفر، خوی، حیف، خیر، فرخ، حفظ، حروف، ظریف

919: گیسو، گینس، نهیب، سینه، بیوه، بنیه، سوگ، سنگ، یونس، بوسه، گونه، سیب، بوسنی، گونی، سهوی، گوی، نسبی، گیوه، نسیه

920: اونس، سود، سونا، پادو، داس، پوند، سودان، داغ، دوغ، پسند، اسپند، پسوند، پنس، سواد، پند، نوپا

921: بقال، قلوه، قبول، بله، لولا، قالب، لوله، قلاب، قبله، قاب، لال، قباله، قلب، هلال، قابل، لاله، بلال، هلو، بوق

922: آدامس، است، مدت، تماس، اخت، ستاد، خاتم، سخت، ختم، دست، متد، سمت، ماست، خادم، سادات، ساخت، خدمت، استاد، اسم، ستم، استخدام

923: سیاوش، یواش، شست، ایست، تست، تتو، آشتی، سوت، شاتوت، توت، یاس، تساوی، تشت، شوت، سویا، ستایش

924: کذب، بران، رکن، کرال، کلان، انبر، کاربن، بذر، کربلا، راکن، رذل، کابل، کنار، کال، ذکر، رکاب، بالکن، کربن، کذاب

925: جهان، پنجره، پنجاه، نرده، پرده، دنج، درجه، دانه، رنده، پنج، پاره، پناه، هنجار، جهاد، هجران، هند، پرنده، جاده، پهن، پدر، پنجه

926: شرک، راز، اشک، کره، هزار، شهرک، شکار، زرشک، ارزش، شاه، هراز، زهرا، رشک، کاش، کاهش، هرز

927: مروت، تورم، رفع، مولف، فلوت، علوم، عفو، رفت، معروف، ولرم، فرع، معرفت، مترو، مرتفع، ولع، تلف، عفت، فعل، مفت، فرمول، علف

928: گران، گریان، آتن، نظیر، تینر، گیتار، تنگ، انگ، ناظر، نظر، گاری، گیرا، نظارت، تگری، نگار، نیت، گرانیت

929: هندسی، دوست، تندیس، یهود، نسیه، هویت، سینه، تنیس، سهند، ستون، توهین، توده، هستی، تسویه، سنتی، هندو، دست، سهوی، تدوین، نیست، دوست

930: نوکیا، نیرو، ویران، کرونا، غنی، راکن، کویر، نوکر، کیوان، کروی، غیور، یکان، یاور، کارون، راکون، نوار، رویا، روان، روغن

931: مرگ، آرام، شمار، امگا، ماش، تماشا، آمار، شتر، گرم، تراش، ترش، مشت، ارتش، گشت، تشر، تماشاگر، رشت، آرامش، گام، شرم

932: ابان، افتاب، باختن، افت، خفت، بافت، نفت، خفتن، نفخ، بخت، تابان، نبات، خفا، انتخاب

933: معجزه، جعل، معالجه، جهاز، مجله، علامه، مجاز، عاجز، عجله، لازم، جمع، جمله، جمعه، عامل، عازم، مجزا، مجهز، جمال، علاج، جزام، جامعه

934: همت، مشت، مزه، بهشت، بزم، هشت، تله، ملت، مهلت، بهت، تلمبه، مته، مبل، زشت، زبل

935: نصیب، بسیج، نیت، سنتی، نصب، جنسیت، جیب، نجیب، نسبت، نسیب، نجس، بیست، بستنی، نسبی، تنیس، بستن، جنت

936: کتف، برکت، فکر، کرفس، کفتر، تکبیر، سفت، بیست، ترکیب، کیفر، بستری، کبریت، فریب، تفسیر، تبریک، بستر، سفیر، سیرک، تفکر، ترب، برفک

937: یغما، خیال، مریخ، خال، میخ، اخیر، خیار، آغل، ملایر، مغایر، ملخ، مرغ، خیام، ریمل، خالی، لاغر، خمیر، خرما، غلام، خرم، خمار

938: رنج، فرنگ، جنگل، نگرش، فلج، فشنگ، جگر، فرج، شنل، شلنگ، جشن، گلف، شگرف، جلف، نجف، لنگر

939: منگنه، گنجه، اجنه، نامه، گمان، نهان، جهان، گناه، نهم، نجمه، ننگ، جان، منها، نهنگ، همان، هنگام، جهنم، انجمن، نگاه

940: حبس، راغب، باور، سراغ، راس، غرب، سحر، سوار، باغ، ابرو، حساب، ساحر، ساغر، غبار، رسوب، غروب

941: فراری، فریب، قیر، فراق، فیبر، فرار، ابری، قاری، براق، قیف، یراق، برف، افق، فقیر، رفیق، رقیب، افقی، فقر، باقر، قرار، باقی

942: ماهر، ارشد، مرده، هضم، رضا، مادر، هدر، شاهد، مرشد، شادمهر، مضر، هشدار، شهدا، مشهد، درهم، شماره، اشهد، دهم، اهرم، مرض، مهار

943: چرت، تسلط، تسلی، چتر، سطر، لیتر، لیست، چیست، چتری، ترس، رتیل، سطل، سیرت، سیر

944: مبنا، آبنما، اجاق، ناجا، نقاب، قاب، امن، امان، ناب، جناق، آبان، انجام، آقا، باجناق، باج، جناب، بقا

945: فاحش، حرام، اشرف، شرف، فرم، حفر، فاش، پرش، مشرف، فشار، فحش، محشر، فراش، آمپر

946: عادی، نادم، دعا، ایمان، نماد، عمان، معاد، میدان، دامن، مانع، معدن، معنی، اندام، اعدام، مادی، ادعا، ایمن، دینام، مایع، معنا، امید

947: زانو، سرود، اردن، نوساز، زودرس، اروند، اردو، سوزن، سود، راسو، دراز، سواد، اندرز، سوزان، نسوز، ارزن، نوزاد، سودان

948: ویران، ناصر، جان، جانور، روان، جریان، جارو، جاری، راوی، رواج، ناجور، آرنج، اجیر، جوان، یاور، رایج، نجوا، نارو، نجار، انجیر، جوار

949: هیکل، کیسه، قلهک، سکه، حلقه، لکه، کلیه، یقه، حیله، کسل، قلیه، کسل، سلیقه، کلی، سیل

950: نظیر، منجیل، ریمل، ظلم، لنج، منجی، نظم، ملی، جنم، منجر، رنج، نظر، لجن، مجری

951: قلمو، تامل، تقلا، لوازم، لازم، تقوا، قوز، مقتول، املت، موقت، قزل، مقوا، موز، تملق، تاول، قاتل، قامت، ملات، ازل، قوام، زالو

952: اختر، اخطار، خطر، اطاعت، عطر، رخت، عطار، طاعت، خطا، عطا، خراط، طاعات، اعطا، خاطر، اختراع، خارا

953: اجاره، اراده، اهار، جادار، راکد، دکه، کرج، جهاد، اکراه، اهدا، درجه، کاج، کارد، اداره، اجرا، اردک، اراک، درک، هاجر، جاده، آهک

954: تافل، تلف، صفت، صفا، الفت، جدال، جفت، صدف، فلج، جلاد، دلتا، فلات، تاج، تصادف، فصل، صاف

955: صادر، سراب، صبا، درز، سزار، زرداب، صبر، ادرس، سرباز، سبز، سرداب، زرد، صدا، بارز، دراز، ساز، بازرس، رصد

956: قشنگ، انگشت، گشتن، قنات، ترش، شناگر، ناشر، تراش، نگارش، نقاش، قران، شرق، نقش، انگشتر، گران، شتر، قشر، ارتش، تقارن، نگرش، قرن

957: گران، گردان، یوگا، داور، گونی، گردن، رادیو، درون، گردو، درنگ، دیوان، واگیر، دینار، ویران، دیوار، نادر، دوران، نوید، دیار، انگور، گاندی

958: موقتی، مقوی، قیمت، وقتی، موقت، تخم، میخ، ضخیم، قوت، وخیم، تقی، قوم، قوی، تقویم

959: اول، پشمالو، ظالم، لامپ، آمپول، شامپو، موش، ظلم، لواش، شاملو، شامل، شال، پالم، مولا، شمال، پول

960: بالینی، انگل، بینی، بالن، لگن، نایب، گیلان، بیان، بنگال، آیین، گلاب، لیبی، ابی، گالن، گلابی، بینا، ناب، ایل

961: طبل، چهل، طفل، طیف، بیلچه، لطیف، لطیفه، چفیه، بچه، بلیط، هیچ، لطف، طلبه، چله

962: چون، نسوز، سرنخ، خون، سوزن، خروس، خزر، سنخ، نرخ، رسوخ، سخنور، چرخ، خسرو، وزن، سخن، نورس

963: هیولا، هلو، گسل، الگو، الویه، گوساله، سیاه، گیسو، ویلا، گیاه، وسیله، گلایه، آگهی، سایه، گیلاس، گیوه، سوگلی، گواه، سوال، ساوه، آهو

964: عربی، فریب، فرع، عارف، ابری، برف، عرف، عیب، فیبر، رباعی، عیار، اریب، عابر، باب، ببر، ریا

965: یغما، راغب، غرب، پیغمبر، مرغابی، باغ، غایب، پیامبر، پیام، مربی، غریب، پیغام، غبار، بیمار، مغرب، مرغ، غیب، آمپر، پریا

966: حجله، بلا، قبلا، قبله، حلقه، بقا، جلا، قباله، حلق، حجاب، قابل، قلاب، جهل، اجل، قله، لقاح، بقال، جالب، قالب

967: طناز، فطر، حزن، طرز، فراز، نفر، طرف، فاز، طرح، ارزن، حراف، طنز، فرز، طرح، حراف

968: موشک، مشکل، شمش، شکمو، مشک، مشکل، پوشک، پشکل

969: بورس، برق، جسور، سوق، بلور، قوس، سرب، لبو، قبل، بوق، رسول، لقب، رجب، وجب، قبول، لوس، رسوب، قلب، قبرس، روبل، سبو

970: دانه، هلند، نهان، دنا، آهن، دهان، لانه، نهال، هندل، دفن، ننه، لندن، نان، ناله، نهاد، فنلاند

971: اخم، مربا، سهراب، سراب، بخار، سهام، مخرب، همسر، سرخ، آبسه، اهرم، خمره، خامه، مسخره، ماهر، خرابه، هراس، سرما، سرمه، خرما، مهراب

972: ضرب، ضربه، رضا، ضرر، ضارب، ضربدر، برادر، براده، راهبرد، برده، بهار، راهب، رهبر، ارده، دربار

973: سینک، عدس، کهن، سعی، عدسی، عکس، سینه، عینک، کینه، سعدی، سهند، سعید، هندسی، یدک، نیک، کنده، عید، سکه، نسیه، دکه، کیسه

974: موکت، توکل، پوک، تپل، ملکوت، پولک، کمپ، کلم، طول، موکل، پلک، متلک، تکلم، پتک، توپ، پتو

975: کشور، آبکش، ابرو، برکت، شتاب، شربت، بشارت، شکار، تشکر، روکش، شرکت، تراش، کبوتر، کاشت، ترکش، تبار، باور، شراکت، کاوش، آشوب، باکو

976: سالم، لمس، عاقل، قلعه، علاقه، قلم، سلام، عالم، لقمه، معلق، عمه، عمق، سماق، عامل، عسل، قسم، ماسه، لامسه، اسم، ساقه، مقاله

977: یادگاری، دایر، گارد، گاری، دایی، ایراد، گیرا، گدا، گرد، دیار، آریا، ارگ، دارایی، ارادی، دیگر، دریا، دارا

978: موقت، وقت، توکل، موکت، متلک، ملکوت، کلام، تکامل، تقوا، قوت، مقوا، قول، قاتل، قتل، قلک، وکالت، قلمو، مقتول، قامت، املت، تاول

979: ایفل، خفا، پیاله، پله، اهلی، خلافی، پایه، خاله، لپه، فیله، خلاف، الهی، پیله، خیال، خالی، لایه، خلیفه، فال

980: مویرگ، عریض، عضو، مریض، گرو، ورم، میگو، گریم، مضر، ضمیر، عرض، وضع، عوض

981: تازه، املت، کال، تکلم، ملک

982: زمرد، هموار، دوم، زهرا، روده، دارو، روزه، دراز، زرد، درهم، آرزو، اردو، دوام، دروازه، زوار، دوار، موزه، هزار، هرمز، امروز، همزاد

983: ظرفیت، کافر، کفتر، ظرف، کفر، فکر، تاریک، تریاک، کفتار، کتف، فتیر، کتیرا، کتری، کیف، فرات، ظریف، تفکر، کیفر

984: شمع، قمری، عقیم، قشم، عرش، قیر، ضمیر، مشرق، عرض، مضر، قرض، مریض، شرع، قعر، رقم، مشق، عریض، مقعر، شرع، عشق، عمیق

985: جلوه، پهلوی، هویج، پله، جهل، پهلو، پول، پلو، جوی، جیوه، لپه، جیپ، پیله، جوجه

986: خندق، زیان، نزد، قناد، نیاز، خدا، دنیا، قید، زیاد، نقد، قنادی، ایزد، زین، ایدز، یزد، دین، قند، یزدان، خزان

987: خنک، میخک، مصلی، ملی، نمک، ملخ، نخل، کلم، خمین، کلمن، نیک، میخ، یمن، مخلص، میل

988: آجیل، کاج، جوان، جلا، لجن، ویلا، کیلو، وانیل، اجل، کنج، جوک، اول، یون، وکیل، لیوان، انجیل، ناجی، نجوا، آلونک

989: دچار، گریان، اردن، درنگ، دینار، گرد، چادر، نگار، چین، انگ، گردان، گارد، رنگ، گردن، چنار، چنگ، گران، دارچین، دیار، گاندی، گاری

990: فندق، دعا، عاقد، معدن، افق، نادم، منافع، نقد، نفاق، فاقد، عمان، منافق، فقدان، دمق، معاد، نفع، نمد، قانع، دامن، دفاع، مدافع

991: آوار، اراک، کالا، آمار، کلام، کامروا، کلر، مالک، ورم، کاملا، کامل، کاموا، کمال، کارامل، کولر، ولرم، مکار، روال، الوار، کلم، ارام

992: قجری، مجری، غرق، رزق، رزمی، مغز، جیر، غریق، جزر، رمق، قرمز، ریز، جیغ

993: کویر، شیوع، نوکر، شریک، کروی، کشور، رکوع، شعر، روشن، عرش، روکش، شروع، نیرو، شیک، نیشکر، شوک، عینک، شعور

994: ارتش، تخم، ترش، شهامت، خامه، اهرم، اخرت، رشته، خشت، خراش، شهرت، خرما، شخم، خمره، رخش، مهارت، شماره، اختر، ترمه، شاخه، تراش

995: حشره، همسر، مرگ، مهر، گرم، هرس، مگس، محشر، سحر، شرم، سهم، سرمه، گره، شهر، هرم

996: مولف، مفت، موکت، فیلم، متلک، کتف، فلوت، کیف، تکمیل، ولت، لیمو، فوت، فلک، فوم، کویت، توکل، کلفت، موکل، تکلم، تکلیف، ملکوت

997: عهد، دامنه، عمه، دهم، عقده، معده، عمان، عاقد، عقدنامه، قند، عقد، قدم، قناد، مقعنه، عمق، قانع، همدان، معدن، معاد، هند، دهقان

998: شوروی، کروی، کوروش، بکر، کشور، برش، شکر، شوک، شرک، روکش، شیک، رکب، کبیر، کویر، شیب، بیوک، شریک

999: لاک، لیلا، الک، باطل، ابی، طبل، بلال، لال، طلا، کابل، کال، طالبی، الکل، بلیط

1000: پله، پشه، کاش، کاهش، اشک، لاشه، لاک، شال، کالا، پلک، لپه، هلاک، الک، اهل، کله، کلاه، شکل، پلاک

منبع: تهیه شده در تحریریه دیلی تک

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *